Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem

Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

W 2022 tak samo jak w latach poprzednich, Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem  zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2022 r.  wynosi 162 407,00 zł. Środki własne Gminy  przeznaczone na ten cel w 2022 r. wynoszą 63 793,00 zł.  Przewidywany całkowity koszt zadania w 2022 r. wynosi 226 200,00 zł.

2021 -  Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2021 r. wyniosła 125 000,00  zł. Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel w 2021 r. wyniosły 60 165,52 zł. Całkowity koszt zadania w 2021 r. wyniósł 185 165,52zł.

2020 – Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2020 r. wyniosła  101 190,00 zł. Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel w 2020 r. wyniosły 40 853,28 zł. Całkowity koszt zadania w 2020 r. wyniósł  142 043,28 zł.

2019 – Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2019 r. wyniosła 217 760,00 zł. Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel w 2019 r. wyniosły  54 448,80 zł. Całkowity koszt zadania w 2019 r. wyniósł 272 208,80  zł.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Jeżowe  na podstawie przyjętego  programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1164,00 zł
w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 900,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 4-osobowej rodziny 4 x 900 zł = 3600,00zł).

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

 1. Moduł dla dzieci i młodzieży.
 2. Moduł dla osób dorosłych.
 3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1) posiłek

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności

3) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych.

Niezbędne dokumenty:

 • ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego)
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego

 • POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU 2019-2023
 • Program osłonowy – Posiłek w szkole i w domu
 • Uchwała – podwyższenie kryterium dochodowego
 • Uchwała – zasady zwrotu wydatków za przyznane świadczenia

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny