Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem

Karta dużej rodziny

Co to jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla członków rodziny wielodzietnej.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej, wniosek ten składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Kto ma prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny:

 • przysługuje rodzicom lub małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
 •  przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej :
  •  jest w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  •  jest w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w
   • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
   • szkole wyższej – do dnia 30 września roku – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy o KDR
  • bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej zgodnie z zapisami ustawy o Karcie Dużej Rodziny są:

 • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka,
 • małżonek rodzica,
 • dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)                                                           

Karta jest przyznawana:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony,
 • dziecku w wieku do 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia,
 • dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia,
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia

 

Ile kosztuje wydanie Karty Dużej Rodziny?

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

Jeżeli członek rodziny wielodzietnej posiada już jedną formę karty (tradycyjną-plastikową lub elektroniczną) a składa wniosek o dodatkową formę, wtedy  należy ponieść opłatę 9,21 zł.  

Z opłaty tej zwolnione są rodziny, które z wnioskiem o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny wystąpiły do 31 grudnia 2017 r i złożą wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty kosztuje 9,56 zł.

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:

 • ojciec i matka - oświadczenie na druku ZDKR 03, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie na druku ZDKR 01 o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie na druku ZDKR 02 o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.  

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt / burmistrz / prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo.

Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Każdemu posiadaczowi Karty przysługują uprawnienia zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl w zakładce Duża Rodzina

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: 

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

 

Wykaz zniżek i partnerów Karty Dużej Rodziny

 

Zniżki ustawowe:

Możesz dostać między innymi:

 • zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne - ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 50% ulgi opłaty za paszport - ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 75% ulgi opłaty za paszport - dzieci,
 • bezpłatny wstęp do parków narodowych.

Jeśli jesteś niepełnosprawny lub Twoje dzieci są niepełnosprawne - sprawdź, czy instytucja lub firma, która oferuje zniżki, przyznaje większe zniżki dzieciom lub osobom niepełnosprawnym. Pamiętaj, żeby dostać taką zniżkę, należy pokazać legitymację osoby niepełnosprawnej.

Część przewoźników kolejowych oferuje ulgi handlowe dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

Gdzie korzystać ze zniżek?

Poniżej znajduje się link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek:

https://empatia.mpips.gov.pl/kdr

 

 

Wnioski do pobrania:

 1. https://www.gov.pl/attachment/07437350-968e-48b7-8fca-02f4183df04a
 2. https://www.gov.pl/attachment/66c8b714-043c-4905-8003-908da682a7e6
 3. https://www.gov.pl/attachment/cab5b088-b07c-4e86-8221-61a3ef7122aa
 4. https://www.gov.pl/attachment/fc222d17-4cce-42b0-be97-4fd7b757d94b
 5. https://www.gov.pl/attachment/6df70aee-ce6a-49b1-a386-8d4554fdc1c7

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny