Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem

Pomoc niefinansowa

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela ponadto pomocy niefinansowej. Pomoc ta może być udzielana w formie: 

 Praca socjalna - Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom w rozwinięciu lub wzmocnieniu ich aktywności i samodzielności życiowej.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny w którym opracowuje się ocenę sytuacji osoby czy rodziny oraz formułuje się cele, które ma osiągnąć osoba czy rodzina dla przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym określającą uprawnienia i zobowiązania stron zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej danej osoby lub rodziny. W przypadku odmowy zawarcia kontraktu czy też niedotrzymania jego postanowień ośrodek pomocy społecznej może odmówić pomocy finansowej lub ją wstrzymać.

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przysługuje:

  • osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, nieposiadającej ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
  • osobą pobierającym zasiłek stały, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Sprawienie pogrzebu

Jest to świadczenie niepieniężne. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego lub też zgodnie z wyrażoną przez niego wolą odnośnie sposobu pochowania.

 

Usługi opiekuńcze   przyznawane są osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy ze strony innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje ta forma wsparcia. Ponadto ta forma pomocy może być przyznana również osobie, która wymaga wsparcia innych osób, a rodzina oraz wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie są w stanie takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:

  • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiekę higieniczną;
  • pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres oraz miejsce, w którym mają być świadczone. Zgłoszenie o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych, podobnie jak w pozostałych przypadkach kieruje się do pracownika socjalnego z rejonu opiekuńczego.  Odpłatność za świadczone usługi uzależniona jest od dochodu osoby, rodziny.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z typu schorzenia lub niepełnosprawności. Takie usługi nie mogą być świadczone przez zwykłych opiekunów, ale osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

O wsparcie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami, niesamodzielne, niezaradne z powodu różnych zaburzeń (innych niż psychiczne) oraz osoby samotne. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest przedstawienie zaświadczenie od lekarza rodzinnego o potrzebie przyznania takich usług, z uzasadnieniem konieczności ich przyznania i określeniem, jakich usług potrzebujesz.

Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi  ustalane są w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

 

Dożywianie dzieci w szkole

Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i szkołach w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł miesięcznie,
co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego
w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny