Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem

Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe

 

ZARZĄDZENIE NR OPS.011.06.2020 w sprawie: powołania koordynatora do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1062 ze zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem wyznaczył panią Magdalenę Tabor na Koordynatora do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowem.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
 • prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • monitorowanie działalności Ośrodka w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowem – Magdalena Tabor
adres do korespondencji: 

Jeżowe 136a, 37-430 Jeżowe
telefon: 15  8794900, 500 445 092
e-mail: ops@jezowe.pl

 

 1. ZARZĄDZENIE NR OPS.011.06.2020 w sprawie: powołania koordynatora do spraw dostępności
 2. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

 

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej OPS Jeżowe oraz strony BIP OPS Jeżowe.

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-12.

 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Sibiga, informatyk@jezowe.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 8794 304 w. 112. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od drogi wojewódzkiej nr 864.
 2. Do wejścia głównego prowadzą schody. Z parteru na piętrabudynku prowadzą schody (brak windy i platformy przyschodowej.
 3. Korytarze szerokie, umożliwiające bezpośrednie poruszanie się.
 4. Na parterze znajduje siętoaleta przystosowanadla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Budynek częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje

Liczba wyświetleń: 1327
Utworzono dnia: 20.11.2020

Historia publikacji

 • 15.03.2021 14:27, Administrator
  Edycja dokumentu: ZARZĄDZENIE NR OPS.011.06.2020 w sprawie: powołania koordynatora do spraw dostępności
 • 20.11.2020 14:11, Administrator
  Edycja dokumentu: ZARZĄDZENIE NR OPS.011.06.2020 w sprawie: powołania koordynatora do spraw dostępności
 • 20.11.2020 14:09, Administrator
  Edycja dokumentu: ZARZĄDZENIE NR OPS.011.06.2020 w sprawie: powołania koordynatora do spraw dostępności